Maden Firmalarına KEP Zorunluluğu - Kayıtlı Elektronik Posta Başvuru Merkezi - Dedeoğlu Grup Şirketleri

Blog

E-Dönüşüm Konusunda Uzmanların Kalemlerinden Açıklayıcı Makaleler...

Maden Firmalarına KEP Zorunluluğu

Maden Firmalarına KEP Zorunluluğu

Müracaatların ruhsatlandırılması/sertifikalandırılması için gerekli belgeler

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

MADDE 11 – (1) İlk müracaat yoluyla hak sağlayan müracaatların ruhsatlandırılması veya ihale yoluyla arama ruhsatı/sertifikası almaya hak sağlayan müracaatların ihale bedelinin yatırılmasına müteakip arama ruhsatının düzenlenebilmesi için müracaat gününden itibaren iki ay içinde talep sahibinin aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Genel Müdürlüğe vermesi zorunludur.

a) Gerçek kişiler;

1) T.C. kimlik numarası beyanı,

2) Onaylı imza beyanı,

3) Ruhsat bedelinin yatırıldığına dair belge,

4) Ek-7’de yer alan ön inceleme raporu,

5) Ek-8’de yer alan maden arama projesi,

6) Mali yeterlilik belgeleri,

7) KEP adresi.

b) Tüzel kişiler;

1) Müracaatçı tüzel kişiye ait güncel şirket ana sözleşmesini, yönetim kurulunu ve şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı Ticaret Sicil Gazetesi örneği,

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

2) Tüzel kişinin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,

3) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri,

4) Ruhsat bedelinin yatırıldığına dair belge,

5) Ek-7’de yer alan ön inceleme raporu,

6) Ek-8’de yer alan maden arama projesi,

7) Mali yeterlilik belgeleri,

8) KEP adresi.

(2) Ancak, II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için talep edilen alanın hak sağlamaya müsait olan kısmının ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe bildirilen; özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, 1 inci derece askeri yasak bölgeler, 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1 inci derece sit alanları, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda belirtilen alanlar ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, doğal gaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanları içinde hak sağlaması halinde, iki ay içinde ruhsat bedelinin yatırılmasından sonra bu alanlara ilişkin ilgili kurumlardan izin alınması için müracaat sahibine bir yıl süre verilir. İki aylık süre içerisinde ruhsat bedelinin tam olarak yatırılmaması halinde bu alan müracaatlara açık hale gelir. Bu süre içinde izin alınması durumunda Ek-6’daki diğer belgeler ile ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi ve izin alındığına dair belgenin eksiksiz olarak Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi takdirde, ilgili kurumlardan izin alınması için müracaat sahibine verilen bir yıllık sürenin sonunda müracaat reddedilir ve bu alan müracaatlara açık hale gelir.

(3) Müracaat edilen alanın bir kısmının ikinci fıkradaki bahse konu alanlarla çakışması halinde, çakışan alan dışındaki serbest alana ilişkin olarak birinci fıkrada yer alan hükümlere göre işlem yapılır. Aksi halde, çakışan alan dışındaki serbest alan iki aylık süre sonunda müracaatlara açık hale gelir. Çakışan alanla ilgili olarak iki aylık süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmasını müteakip gerekli izinlerin alınması için müracaat sahibine bir yıl süre verilir. Bu alan için gerekli iznin alınması halinde bu müracaat ile alınan ruhsata ilave edilir. Ayrı bir ruhsat yoksa yeni ruhsat düzenlenir. Aksi takdirde, ilgili kurumlardan izin alınması için müracaat sahibine verilen bir yıllık sürenin sonunda, müracaatın çakışan alanla ilgili kısmı reddedilir ve bu alan müracaatlara açık hale gelir. Müracaat sahibi ile yatırımcının aynı kişi veya kurum olması halinde izin alınmasına gerek duyulmaksızın hak sağlanan alana ruhsat düzenlenir.

(4) Denizlerde yapılan kokolit ve sapropel ile ilgili arama ruhsatı müracaatları maden ismi belirtilerek yapılır. Maden ismi belirtilmeyen müracaatlar kokolit ve sapropele hak sağlamaz. Müracaatta öncelik hakkı esastır. Diğer madenlerle ilgili müracaatlar neticesinde verilmiş işletme izni bulunan alanlar, bu madenler için hak sağlamaz. Adaları kapsayacak şekilde yapılan müracaatlarda, adalara isabet eden alanlar taksir edilir. Bu madenlerin üretimi sırasında işletme faaliyetinin zaruri neticesi olarak çıkarılan diğer grup madenler için Kanunun 16 ncı maddesi uygulanır.

(5) Denizlerde alınan kokolit, sapropel ve hidrojen sülfür ruhsatı sahipleri, arama ruhsat yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, TPAO veya TPAO’ya bağlı bir şirketi en az bir yönetim kurulu üyeliği ile bir denetçi üye vererek, sermaye koyma şartı aramaksızın en az yüzde on hisse vermek kaydıyla şirketine ortak almak zorundadır. Ancak, TPAO veya TPAO’ya bağlı şirketin, hisse oranının %10’dan fazla artırılması talebi tarafların anlaşmasına bağlıdır. Ruhsat sahibinin, bir yıllık süre içinde TPAO veya TPAO’ya bağlı bir şirketine başvurmaması halinde ruhsat iptal edilir. Ortaklık işlemleri, TPAO veya TPAO’ya bağlı şirketi tarafından yürütülür.

(6) Ruhsat sahibinin gerçek kişi olması halinde bir yıllık süre içerisinde bir sermaye şirketi kurarak ruhsatı bu şirkete devretmesi ve TPAO veya TPAO’ya bağlı şirketine hisse devri için müracaat etmesi zorunludur.

(7) Ruhsat sahibinin sermaye şirketi olması halinde TPAO veya TPAO’ya bağlı şirketi, bu şirkete ortak alabileceği gibi yeni bir sermaye şirketi kurup ruhsatı bu şirkete devrederek hisse devri yapabilir. Süresi içerisinde yapılan müracaatlara ait işlemlerin, TPAO tarafından tamamlanması gerekir.

(8) Kanun ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ruhsat sahibi tarafından yapılan ortaklık müracaatının, TPAO tarafından sonuçlandırılmamasından TPAO sorumludur.

(9) Ruhsat sahibi ile TPAO veya TPAO’ya bağlı bir şirket ortaklığı ile kurulan şirket, bu kapsamda daha sonra yapılan ruhsat müracaatları için ortaklık şartını sağlamış sayılır. Ayrıca ortaklık için TPAO’ya yeniden müracaat şartı aranmaksızın mevcut şirket ile ruhsat işlemleri yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) 2015 yılı Devlet hakkı, işletme ruhsat taban bedelinden az olamaz.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KEP adreslerinin bildirilmesi

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Ruhsat sahiplerinin tebligata esas Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinin bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur. Aksi halde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işlem tesis edilir.

Yeraltı kömür madenciliğinin mevcut rödövans sözleşmeleri

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak üzere, yeraltı kömür madenciliğine dair rödövans sözleşmeleri sona erdirilmeyen ruhsat sahalarının süre uzatım talepleri kabul edilmez. Bu durumda olan ruhsatlarda, tarafların rödövans sözleşmesini anlaşarak sona erdirdiklerini Genel Müdürlüğe bildirmeleri halinde rödövans sözleşmesi sicil kayıtlarından silinerek ruhsatın süresi uzatılabilir. Ruhsat süresinin sonuna kadar tarafların rödövans sözleşmesini anlaşarak sona erdirememeleri durumunda, ruhsat sahibinin noter kanalı ile rödövans sözleşmesini sona erdirdiğini gösterir ve rödövansçıya tebliğ edildiğine dair şerhi içeren fesih bildirimini Genel Müdürlüğe vermesi halinde rödövans sözleşmesi sicil kayıtlarından silinerek ruhsatın süresi uzatılabilir.”

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aşağıda sıralanmış alanların yanı sıra, yer ve mekân bağımsız resmi belge paylaşımı yapmanız gereken tüm alanlarda kullanabileceğiniz, iş ve özel hayatınızı kolaylaştıran, size daha fazla zaman kazandırarak, kullanım ve takip kolaylığı sağlayan bir sistemdir.

KEP ile Tebligat, Ekstre, Talimat, Ödeme emri, Bildirim, İhtar, ihbar, Mutabakat, sözleşme, Fatura, Beyanname, Bildirge, Teklif, sipariş, sipariş onayı, Başvuru, Dilekçe, Duyuru ve çağrıların yapılması İştirak taahhütnamesi, Özgeçmiş gönderimi/alımı ve Müşteri şikâyetlerinin bildirilmesi / alınması yapılabilir.

İlişki içinde olduğunuz bir kişi veya kuruluşa, e-posta yolu ile güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunmak istiyorsanız,Göndereceğiniz e-postanın ne zaman, kim tarafından, kime yollandığını, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığını, alıcı tarafından ne zaman okunduğunu belgelemek istiyorsanız,

Göndereceğiniz e-postanın ekli dosyaları ile birlikte bütünlüğünün değiştirilmeden korunmasını istiyorsanız

E-posta ile göndereceğiniz önemli bir iletinin, gönderdiğiniz kişi veya kuruluş tarafından almadık, bize ulaşmadı, bilgimiz yok gibi gerekçelerle inkar edilememesini istiyorsanız,

E-posta ile göndereceğiniz belgenin herhangi bir sahtecilik işlemine maruz kalmamasını istiyorsanız,

E-posta ile yapacağınız bildirimi yasal bir bildirim haline getirmek, uyuşmazlık durumlarında da gönderdiğiniz iletiyi hukuki bir delile dönüştürmek istiyorsanız, KEP hesabı sahibi olmalısınız.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

MİGEM İletişim – Maden İşleri Genel Müdürlüğü İletişim Bilgileri

Web adresine ulaşmak için tıklayınız

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Mevlana Bulvarı No:76

Beştepe, Ankara, TÜRKİYE

Tel:(+90) 312 212 80 00 (10 Hat)

Fax:(+90) 312 213 84 51

E-Posta: migem@migem.gov.tr

KEP Adresi: migem@hs01.kep.tr

Anahtar Kelimeler: migem,maden işleri kep,migem kep,migem kep nedir,migem kayıtlı elektronik posta

Yorumlar

 1. irranomok:

  buy discount cialis online https://cialibuy.com/ - cialis online pharmacy buy effervescent cialis purchase cialis online buy generic cialis

 2. zclwwpv:

  Maden Firmalarına KEP Zorunluluğu - Kayıtlı Elektronik Posta Başvuru Merkezi - Dedeoğlu Grup Şirketleri zclwwpv http://www.g5p94mupgq2t0r7p15dt9s174ac19q21s.org/ [url=http://www.g5p94mupgq2t0r7p15dt9s174ac19q21s.org/]uzclwwpv[/url] azclwwpv

 3. 100kmh electric motorbike:

  100kmh electric motorbike

 4. Active Formula:

  Active Formula

 5. 22 Lawn Mower Blade:

  22 Lawn Mower Blade

 6. Aluminum Prestretched Screens:

  Aluminum Prestretched Screens

 7. フェンディベルトコピー激安:

  Double Distillation Equipment コピーブランド安い

 8. ブルガリバッグコピー代引き:

  1 Ml Perfume Bottle カルティエブレスレットコピー

 9. ブランドコピー激安財布:

  Pp Bag Machine iphone11proケースブランドコピー

 10. Van Suspension Seat:

  China Van Suspension Seat

 11. buy cialis usa:

  tadalafil uses generic cialis cialis tadalafil

 12. Ahmedabad Mobile Concrete Mixer:

  Ahmedabad Mobile Concrete Mixer

 13. 6oz Biodegradable Cups:

  6oz Biodegradable Cups

 14. 日本性爱直播:

  赌厅网投

 15. hydroxychloriquine:

  hydroxychlorequine https://plaquenilx.com/# hydroxychloroq

 16. bead screw:

  bead screw

 17. Raw Material China Supplier Top Quality Tildenafil CAS 171596-29-5:

  Thermo Vacuum Ovens Raw Material China Supplier Top Quality Tildenafil CAS 171596-29-5

 18. 2 Plys Sotf Facial Tissue:

  Decra Switch 2 Plys Sotf Facial Tissue

 19. Fune metallica in acciaio rivestita in PVC:

  hospital wristband Fune metallica in acciaio rivestita in PVC

 20. スーパーコピーブランドスーパーコピー時計通販優良店:

  Chip MLCC BGS8XX2 Si Transistor Series Gain Block 45 - 860 MHz スーパーコピー時計違い

 21. iphoneケースブランドコピーアマゾン:

  MRE Military Flower Greenhouse iphoneケースブランドコピーおすすめ

 22. Wholesale Peristaltic Pump Small - WG600F Industrial Intelligent Dispensing Peristaltic Pump - Lead Fluid:

  中国スーパーコピー時計 1 Step Gel polish Wholesale Peristaltic Pump Small - WG600F Industrial Intelligent Dispensing Peristaltic Pump - Lead Fluid

Yorum Bırak

Yorumunuz Başarı İle Alınmıştır. En Kısa Sürede Yanıtlanacaktır. Anasayfa Git